Leveringsvoorwaarden Montage

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Vankopertotzink doet haar uiterste best om de opdracht binnen de afgesproken tijd te leveren en de opdracht naar beste inzicht en vakmanschap uit te laten voeren door een loodgieter.

1.2 Indien een of meerdere van deze bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Vankopertotzink en opdrachtgever zullen in dat geval in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen worden.

Artikel 2 Levering van diensten

2.1 Vankopertotzink zal alles doen wat in zijn vermogen ligt om de diensten te leveren binnen de afgesproken tijd.

2.2 Overschrijding van de overeengekomen tijd, door welke oorzaak dan ook, geeft opdrachtgever nimmer het recht om ontbinding van de overeenkomst te vragen, of een schade vergoeding te claimen.

2.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens die van belang zijn voor de overeenkomst en die in overleg zijn vastgesteld, tijdig aan Vankopertotzink worden verstrekt. Niet tijdige verstrekking kan leiden tot opschorting van de opdracht of een verhoging van de prijs, conform de normale tarieven.

Artikel 3 Voorstellen en offertes

3.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn bevatten.

3.2 De prijzen in de aanbiedingen en offertes zijn netto inclusief BTW.

3.3 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Wijzigingen

4.1 Partijen zullen tijdig in onderling overleg de overeenkomst wijzigen, indien blijkt dat de uitvoering door omstandigheden wordt belemmerd.

4.2 Voor een wijziging of aanvulling van de overeenkomst op verzoek van de opdrachtgever is de schriftelijke toestemming van Vankopertotzink nodig. Meerkosten zijn in dit geval voor de opdrachtgever.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

5.1 Alle werkzaamheden worden door een samenwerkend bedrijf van Vankopertotzink naar beste vermogen verricht.

5.2 Vankopertotzink is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Vankopertotzink van door opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige informatie is uitgegaan.

5.3 Opdrachtgever vrijwaart Vankopertotzink voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 6 Honorarium

6.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van een overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

6.2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op basis van werkelijk bestede uren, volgens de gebruikelijke uurtarieven tenzij anders is overeengekomen.

6.3 Het honorarium is en kosten ramingen zijn inclusief BTW.

Artikel 7 Betaling

7.1 Opdrachtgever is gehouden de overeengekomen prijs direct na afloop van de werkzaamheden te voldoen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 8 Verzuim en wanbetaling

8.1 Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal berekend worden vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

8.2 Is opdrachtgever in gebreke of verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke is met de tijdige voldoening van een geldsom verbeurt hij een dadelijk opeisbare som van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van 75 Euro. De kosten voor een eventuele faillissementsaanvrage mogen separaat in rekening worden gebracht en bedragen minimaal € 1.340,00 per aanvraag.

8.3 Indien de opdrachtgever een particulier (consument) betreft, worden de buitengerechtelijke kosten berekend conform de Wet Maximering Incassokosten. Bij het uitblijven van betaling zal de opdrachtgever worden aangemaand en een nieuwe betalingstermijn van veertien dagen krijgen. In de aanmaning staat het totale openstaande bedrag, alsmede de uitdrukkelijke nieuwe betalingsdatum vermeld. Daarnaast wordt ook de exacte hoogte van de incassokosten vermeld.

8.4 Indien er hogere kosten gemaakt worden komen ook deze voor vergoeding in aanmerking, waarbij onder meer gedacht moet worden aan gerechtelijke en executiekosten.

Artikel 9 Overdracht van werk

9.1 Vankopertotzink is slechts gehouden aan de overeenkomst van het plaatsen van de klus bij de juiste loodgieter. Geschillen met betrekking tot uitvoering en kwaliteit van werkzaamheden kunnen worden aangekaart bij Vankopertotzink. Vankopertotzink zal dan bemiddelen in een oplossing maar kan nimmer juridisch aansprakelijk zijn.

9.2 Wel wordt door afnemer van de dienst, lees de klant die de opdracht plaatst, akkoord gegaan met de algemene voorwaarden van levering, te weten:

- Er zal tijdig betaling plaatsvinden
- Afnemer/ klant zal zorgen voor een veilige werksituatie op locatie voor zover dit toch de mogelijkheden van de afnemer/ klant mogelijk is
- Afnemer/ klant gaat akkoord met eigendomsvoorbehoud van Vankopertotzink. Dat wil zeggen dat wanneer betaling door de klant aan Vankopertotzink uitblijft, ze eigenaar blijft van de gebruikte materialen van de klus. Wanneer betaling uitblijft kan Vankopertotzink een beroep doen op eigendomsvoorbehoud en zijn gebruikte materialen terughalen om zo een grotere schadepost te voorkomen. Wanneer er aanspraak wordt gedaan op eigendomsvoorbehoud zal de totale vordering nimmer komen te vervallen, maar zullen de gebruikte materialen naar actuele waarde in het economisch verkeer worden getaxeerd en in mindering worden gebracht op de vordering. Dit kan dus nimmer de afnemer/ klant vrijwaarden van de totale betalingsverplichting.

Artikel 10 opzegging en tussentijdse ontbinding

10.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen in de periode voorafgaand aan uitvoering van de overeenkomst.

10.2 Vankopertotzink is bevoegd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden, indien; Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt

10.3 Bij ontbinding van de overeenkomst is opdrachtgever aansprakelijk voor de voor Vankopertotzink hieruit voortvloeiende schade.

Artikel 11 Overmacht

11.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

11.2 Vankopertotzink heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Vankopertotzink zijn verplichtingen had moeten nakomen.

Artikel 12 Toepasselijk recht en geldigheid

12.1 De rechter in de vestigingsplaats Vankopertotzink is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Vankopertotzink het recht geschillen voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

12.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

12.3 Op de met opdrachtgever gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13 Garantie

13.1 Wij geven een garantie van 5 jaar op onze werkzaamheden, maar ook na die periode kunt u ons benaderen. Als blijkt dat wij iets niet degelijk genoeg hebben gemaakt, zullen we de reparatie tegen een sterk gereduceerd tarief uitvoeren, of kosteloos.

13.2 De garantie vervalt zodra andere personen/bedrijven aanpassingen aan ons werk hebben gedaan. Ook als goten, regenpijpen, deklijsten, etc. op de één of andere zwaar zijn belast zal de garantie komen te vervallen, bijvoorbeeld als er in een zinken goot wordt gelopen door andere partijen.